Úřední deska: Státní veterinární správa

 

Ústřední veterinární správa

 Státní veterinární správy

 Slezská 100/7

120 00 Praha 2

 

Č. j.SVS/2021/013009-G

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

 

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a)  a c) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 36/2007 Sb.,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato

 

mimořádná veterinární opatření

 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky:

 

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy –

 vysoce patogenní aviární influenzy na území České republiky.

 

Čl. 1

 

Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona

č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých

souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zakazuje

 

a) chovat drůbež ve volném výběhu.

    Výjimky z tohoto opatření může na základě žádosti povolit místně příslušná krajská veterinární správa           Státní veterinární správy nebo Městská veterinární správa Státní veterinární správy v Praze

. Výjimka může být povolena za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal   nebo pod přístřeškem, které zabraňují kontaktu volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou,

 a za podmínky, že drůbeži je zabráněno v přístupu na otevřené vodní plochy nebo toky,

 

b) přemístění nebo prodej živé drůbeže chovatelům, kteří ve svém hospodářství chovají drůbež,která   nepodléhá evidenci podle plemenářského zákona.

 

Čl. 2

 

a) Ruší se platnost veškerých veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže a ostatního  ptactva.

 b) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva, tj. soustředění těchto zvířat různých   chovatelů na určeném místě a k určenému účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů.

 

Čl. 3

 

Sankce

 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

 a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

 b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

 

Čl. 4

 

Společná a závěrečná ustanovení

 

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b)veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

 

 

V Praze dne 26.1.2021

 

 

    MVDr. Zbyněk Semerád

ústřední ředitel

      podepsáno elektronicky

 

Obdrží:

Ministerstvo zemědělství ČR

všechny krajské úřady ČR

 

Vyvěsit: 26.01.2021                                Sejmout: 26.04.2021

 

poslední aktualizace stránek 05.02.2021 (změny uvedeny v novinkách)